Cara Memelihara Persaudaraan & Sifat-Sifat Yang Harus Dimiliki Seorang Warga Setia Hati Terate

Psht Papua


CARA MEMELIHARA PERSAUDARAAN DALAM SETIA HATI TERATE


Persaudaraan adalah pergaulan antar umat manusia untuk mencapai hidup guyub rukun satu sama lainnya.

Dalam persaudaraan sangat diperlukan adanya : Tanpa pamrih dengan pandangan sama-sama sederajat tidak ada menang-menangan dan lebih mengutamakan:
 • Saling mempercayai
 • Saling membutuhkan
 • Saling menghargai
 • Saling memaafkan 
 • Lebih mengutamakan rukunnya dari pada kumpulnya.

Didalam Persaudaraan Setia Hati Terate berdasarkan suatu prinsip: Pelajaran Setia Hati Terate kita hayati dan kita amalkan, pepacuh dan wasiat tidak kita langgar.

PSHT bukan persaudaraan yang awut-awutan, tetapi ada peraturannya dan kaedahnya:

1. Tidak boleh sewenang-wenang bagi warga senior terhadap warga yunior.

2. Bagi warga yunior tidak boleh bertindak semaunya terhadap warga senior.

3. Persaudaraan tidak boleh meninggalkan tertib organisasi atau administrasi persaudaraan
.
4. Persaudaraan tidak boleh meninggalkan disiplin.

5. Disini Persaudaraan Setia Hati Terate adalah persaudaraan yang menghargai martabat sesama saudara yang di jiwai hati yang tulus untuk saling bantu-membantu, tolong menolong dalam mengarungi samudra kehidupan ini.

Dalam Persaudaraan Setia Hati Terate tersebut pastilah ada hambatan-hambatan peyebabnya antara lain:

1. Kalau ada warga Sh Terate yang merasa hebat sendiri dan menghendaki warga lainnya tunduk dan mengikuti kehendaknya.

2. Persaudaraan Setia Hati Terate bisa terganggu apabila didalam kegiatan-kegiatan ada pemimpin yang bersifat kurang memiliki kepribadian yang dewasa.

Pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate


SIFAT - SIFAT WARGA SETIA HATI

1. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Berbudi luhur, pemberani dan tidak takut mati, soal kecil mengalah soal besar dan prinsip baru bertindak. Soal kecil mengalah artinya warga SH Terate suka memberi maaf kepada orang lain, baru pada masalah yang besar dan prinsip warga SH Terate bertindak dengan tidak meninggalkan tanggung jawab.

3. Sederhana, suka memayu hayuning bawana. Sederhana disini maksudnya yaitu baik bertingkah laku kita akan menyesuaikan dengan keadaan dimanapun kita berada:
 • Kalau menghadiri orang meninggal dunia kita bisa ikut bela sungkawa.
 • Kalau kita tidak mendatangi orang yang tidak punya kita tidak usah pamer dengan menggunakan perhiasan yang berlebihan dan menyolok.
 • Kalau mengahadiri pesta kita bisa ikut bergembira.
 • Kalau kita berbicara kita tidak menambah-nambahi sehingga tidak menimbulkan / menjurus kepada kesombongan.

Sikap memayu hayuning bawana berarti kita senang melihat kebahagiaan orang lain, sifat tersebut diatas dapat disingkat menjad tiga hal:
 • Bisa menghilangkan keakuan
 • Bisa menghilangkan rasa iri di hati
 • Siap menjalankan tugas dan kewajiban dalam kehidupan sehari-harinya.

Jadi ilmu Setia Hati Terate merupakan sumber pondasi daripada cara berfikir, tindak tanduk, tingkah laku dan pengembalian keputusan dari suatu permasalahan.

Untuk itulah maka Persaudaraan Setia Hati Terate mampu kaitannya dengan langgengnya persaudaraan yaitu dalam persaudaraan, ada saling pengertian, ada saling sayang-menyayangi dan slaing tanggung jawab, artinya persaudaraan kita didasari:
 • Saling menghargai
 • Saling membutuhkan
 • Saling mempercayai

Uraian tersebut diatas tadi adalah syarat-syarat demi kita warga SH Terate dalam persaudaraan yang kekal abadi.

Sedangkan ilmunya dinamakan Ilmu Setia Hati, Ilmu Setia Hati Terate adalah ilmu untuk mengenal diri pribadi sebaik-baiknya., karena warga yang sudah mengenal dari pribadinya sendiri maka ia tidak sulit mengenal mengenal diri pribadi orang lain. 

Siapa yang bisa menasehati diri sendiri maka ia tidak sulit menasehati orang lain, siapa yang bisa memimpin diri sendiri maka ia tidak sulit memimpin orang lain.

Belum ada Komentar untuk "Cara Memelihara Persaudaraan & Sifat-Sifat Yang Harus Dimiliki Seorang Warga Setia Hati Terate"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel